Faculty Details

PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT
Dr.(Mrs.) Preeti Kothiyal
(Principal-cum-Professor)
Dr. Divya Juyal
Coordinator (Pharmacy)
B.Pharma, M.Pharma, Ph.D.
Dr. Nardev Singh
M.Pharm, Ph.D.
Dr. Manoj Gahlot
B.Sc. M.Sc
Ph.D.
Mr.Manish Kumar Mishra
M.Pharm
(Pursuing Ph.D.)
Mr.G.Gnanaranjan
M.Pharm
(Pursuing Ph.D)
Mr.Piyush Mittal
M.Pharm
(Clinical Pharmacy),
Pursuing Ph.D.
Mr. Arun Kumar
B.Pharm, M.Pharm
(Thesis Submitted)
Mr. Praveen Kumar
M.Pharm
(Pursuing Ph.D.J.N.Univ.)
Mr. Yogendr M Bahuguna
M.Pharm
(Pursuing Ph.D.)
Dr. Ganesh Kumar
M.Pharm
Ph.D
Mrs. Meenu
M.Pharm
(Pursuing Ph.D.)
Mrs. Meenakshi Bhatt
M.Pharm
(Pursuing Ph.D.)
Mr. Ravikant
M.Pharm
(Pharmacology)PDCR
Mr.Chandra Shekhar Tailor
M.Pharm(Pharmacognosy)
Mr. Neeraj Kumar
M.Pharm
(Pharmacology)
Mr.Ashutosh Badola
M.Pharm(Pharmaceutics)
Ms.Seema Bisht
M.Pharm
Ms.Archana Uppal
M.Pharm
(Pursuing Ph.D.)
Dr. Alka Chaudhary
B.Pharm (1st),
M.Pharm(1st), Ph.D.
         
Mrs. Lakshmi Goswami
B.Pharm (1st),
M.Pharm (1st)
Registered with UTU
Parminder Ratan
B.Pharm (1st),
M.Pharm I Distinction
Dr. Prashant Mathur
B.Pharm (1st),
M.Pharm I Distinction
PGDBA-I Div, PDCR
Ph.D.